Phím tắt trong corel

II PHÍM TẮT TRONG COREL:

 

PHÍM TẮT

NỘI DUNG

Ctrl+F2 Mở cửa sổ xem
Ctrl+F5 Mở cửa sổ kiểu văn bản và đồ thị (Graphic và text)
Ctrl+F7 Mở cửa sổ gán hình
Ctrl+F8 Biến văn bản nghệ thuật thành văn bản đoạn
Ctrl+F9 Mở cửa sổ tạo viền

 C1:Effects/contour

C2: window/ Effects/contour 

Ctrl+F11 Mở cửa sổ ký hiệu

text/insert character

“Ctrl+F12”: Mở kiển tra chính tả

Kiểm tra lỗi chính tả của chữ

Ctrl+PgDn Đặt đối tượng xuống 1 lớp
Ctrl+PgUp Đặt đối tượng chọn lên một lớp
Ctrl+Delete Xóa từ bên phải văn bản
Ctrl+NUMPAD2 Giảm cở chữ xuống co trước đó
Ctrl+NUMPAD8 Tăng cở chữ lên co kế tiếp
Ctrl+NUMPAD6 Tăng giảm gấp đôi phông
Ctrl+NUMPAD4 Như Ctrl+Numpad6

 

Ctrl+Insert Sao chép chọn lọc và đặt lại trên trang
Ctrl+Shift+A Sao chép thuộc tính từ đối tượng khác đến đối tượng được chọn
Ctrl+Shift+D, Drop Cap, Text Editing Thêm hoặc bỏ tạo chữ hoa lớn đoạn văn bản
Ctrl+Shift+Q Biến đổi đường khung thành đối tượng
Ctrl+Shift+T Mở hộp thoại soạn thảo văn bản

 Vào Text/edit text

Ctrl+Shift+W Danh sách phông sẳn có
Ctrl+Shift+Z Đảo ngược lần cuối hủy thao tác
Ctrl+A Chọn tất cả các đối tượng
Ctrl+C Sao chép vào bộ nhớ
Ctrl+D Nhân bản đối tượng thêm lần nữa
Ctrl+E Xuất khẩu bản vẽ ra định dạng khác
Ctrl+E Gióng hàng văn bản vào giữa
Ctrl+G Nhóm lại các đối tượng được chọn
Ctrl+I Nhập khẩu đối tượng hoặc văn bản
Ctrl+I Thay đổi văn bản kiểu nghiêng
Ctrl+J Mở cửa sổ tùy chọn – Option CorelDRAW
Ctrl+J Gióng đều 2 bên văn bản
Ctrl+K Tách rời (phân rã) đối tượng đang chọn

 

Vào Object/ Break Apart

Ctrl+L Kết hợp những đối tượng đang chọn

 Vào Object/combine

Ctrl+L Gióng hàng trái
Ctrl+N Tạo bản vẽ mới
Ctrl+M Chuyển chế độ thêm và bỏ Bullet cho văn bản
Ctrl+O Mở bản vẽ đã có
Ctrl+P In bản vẽ
Ctrl+Q Chuyển đối tượng thành đường cong
Ctrl+R Lặp lại thao tác sau cùng

 

Ctrl+R, Right,Text Editing Gióng hàng văn bản về phải
Ctrl+S, &Save… Lưu trữ nhanh
Ctrl+T, &Format Text… Mở cửa sổ định dạng thuộc tính văn bản
Ctrl+U, &Ungroup Rã các đối tượng được chọn
Ctrl+U, Underline,Text Editing Kiểu văn bản gạch dưới
Ctrl+V, &Paste Dán nội dung sao chép vào bản vẽ
Ctrl+Y Chuyển đổi chế độ bắt dính đối tượng vào lưới
Ctrl+W,Refresh &Window Làm mới cửa sổ bản vẽ
Ctrl+X, Cu&t Cắt chọn lọc trong Shape Tool
Ctrl+Z, &Undo Move Phục hồi thao tác trước đó, hủy bỏ thao tác vừa làm

 

Alt+Backspace, &Undo Move Giống như Ctrl+Z
Alt+Enter Hiển thị đặc tính đối tượng được chọn
Alt+F3, &Lens Mở cửa sổ thấu kính
Alt+F4, E&xit Ra khỏi CorelDRAW và nhắc lưu bản vẽ
Alt+F7, &Position Mở cửa sổ Position trong Tranformation
Alt+F8, &Rotate Mở cửa sổ xoay Rotation trong Tranformation
Alt+F9, &Scale Mở cửa sổ Scale – Mirror trong Tranformation
Alt+F10, S&ize Mở cửa sổ kích thước Size trong Transformation
Alt+F12 Canh văn bản theo đường gốc

 

Shift+F1, &What’s This?, Giúp đở, Cái gì?
Shift+F2, Zoom To &Selection Phóng to đối tượng chọn
Shift+F4, Zoom To &Page Hiển thị toàn bộ trang in được
Shift+F9 Chuyển đổi 2 chế độ xem hình ảnh sử dụng sau cùng

 

Shift+F11, Color Mở hộp thoại màu áp đối tượng – Uniform Fill
Shift+F12, Color Mở hộp thọai màu phác thảo – Outline Color
Shift+PgDn, To &Back Đặt đối tượng chọn xuống lớp cuối cùng

 Click chuột phải chọn: order/To back of layer

Shift+PgUp, To &Front Đặt đối tượng chọn lên lớp trên hết

 Click chuột phải chọn: order/To font of layer

Shift+Insert, &Paste Dán nội dung sao chép chọn lọc vào văn bản
Shift+Delete, Cu&t Xóa chọn lọc đối tượng
Delete, De&lete Xóa đối tượng được chọn, Xóa ký tự bên phải văn bản
PgDn, Next Page Lui về trang tiếp theo và thêm trang
PgUp, Previous Page Tới trang trước và thêm trang mới
Linear, Alt+F2 Kích thước trong Dimensions chưa tìm hiểu
Mesh Fill, M Làm đầy một đối tượng chưa tìm hiểu

 

F2, Zoom One-Shot Phóng to sau đó trả lại công cụ trước
F3, Zoom &Out Thu nhỏ dần bản vẽ
F4, Zoom To &Fit Phóng to đối tượng đầy khung
F5, &Freehand Mở chức năng vẽ trong tập hợp Freehand
F6, &Rectangle Mở vẽ hình chữ nhật
F7, &Ellipse Mở vẽ hình ê-lip, Pie, Are
F8, &Text Công cụ chỉnh sửa văn bản text
F9,&FullScreenPreview Xem trước toàn màn hình
F10, Shape Chỉnh sửa nút (node) đối tượng Shape Tool
F11,Fountain Mở hộp thoại đối tượng màu Fountain Fill
F12,Pen Mở hộp thọai bút phác thảo Outline Pen

 

A, &Spiral Mở vẽ đường xoắn ốc Spiral trong Polygon
B, Align Bottom Sắp hàng các đối tượng được chọn xuống đáy
C, Align Centers Vertically Sắp vào trung tâm các đối tượng được chọn
D, &Graph Paper Mở vẽ hình caro trong tập hợp – Polygon
E, Align Centers Horizontally Sắp hàng ngang các đối tượng được chọn
G, Fill Làm đầy màu nhanh sau đó chọn màu và đối tượng
H, Hand Công cụ bạn kéo trang để xem
I, Artistic Media Vẽ nghệ thuật đường cong Preset trong Freehand
L, Align Left Sắp hàng trái các đối tượng được chọn
N, Navigator Mang lên trên cửa sổ cho phép địịnh hướng bất kỳ
P, Center to Page Sắp vào trung tâm các đối tượng được chọn
R, Align Right Sắp hàng phải các đối tượng được chọn
T, Align Top Sắp thẳng hàng trên đỉnh các đối tượng được chọn
X, Eraser Xóa bỏ Như Ctrl+X
Y, &Polygon Mở vẽ hình đa giác trong tập hợp – Polygon
Z, Zoom One-Shot Như F2

 

 – Bạn có thể tải xuống bản PDF : Phím tắt corelDraw